پزشکان ما

مفتخریم که برترین متخصصین و پزشکان حوزه سلامت و زیبایی همکاران ما هستند.

همکاران ما در بخش های مختلف

دکتر اسدالهی
دکتر اسدالهی
دکتر رجبی
دکتر رجبی
دکتر رضاییان
دکتر رضاییان
دکتر رسولی زاده
دکتر رسولی زاده
دکتر امینی
دکتر امینی
دکتر صفایی اصل
دکتر صفایی اصل
دکتر کریمی زاده
دکتر کریمی زاده
دکتر هاشمی پور
دکتر هاشمی پور